Stichting de weg naar verzoening

Aanvullende informatie betreffende de stichting De weg naar Verzoening.

TERUG

De stichting is geregistreerd onder K.v.K. nr.: 57638195
RSIN: 852669471  en het bankrekening van de Stichting is: NL96 RBRB 0852 2018 93

CONTACTINFO SECRETARIAAT

W.G.J. Diederen

Thull 23a

6365 AC Schinnen

Emailadres: wimdiederen@ziggo.nl

ACTUEEL BELEIDSPLAN

Het bevorderen van de verzoening tussen de slachtoffers van seksueel misbruik en de Rooms Katholieke Kerk en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het laten vervaardigen van een kunstwerk dat uitdrukking moet geven aan een mogelijke weg naar verzoening en dat daartoe uitnodigend moet zijn.
  • Het bijeenbrengen van gelden voor de realisatie van diverse projecten, die gericht zijn op de realisatie van het hiervoor genoemde doel, waaronder mede begrepen de realisatie van het eerder genoemde kunstwerk

AKTUEEL VERSLAG

Het kunstwerk is in gips gereed en werd in aug 2014 tentoongesteld in de basiliek OL Vrouwe te Maastricht.

Nadat de benodigde gelden bij elkaar zijn gebracht zal dit kunstwerk in brons worden genoten en zal het op meerdere plaatsen in Nederland worden tentoongesteld.

DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De stichting is op 19 maart 2013 opgericht.

In het eerste jaar van haar bestaan hebben er nog géén financiële transacties plaatsgevonden. De Balans per 31 december 2013 en de Staat van baten en lasten over 2013 sluiten derhalve op 0 euro. In de loop van haar tweede boekjaar (1 januari 2014-heden) is inmiddels aan subsidies ontvangen een bedrag van 6.497,00  euro  Voor een bedrag van 5.000,00  euro zijn subsidies toegezegd maar nog niet ontvangen.

Als uitgaven zijn alleen de maandelijkse kosten van onze bankrekening (3 x 5,75 euro ) voldaan.

bron: secretariaat De weg naar verzoening, per Email op 7 aug 2014

Klik hier voor de balans per 31-12-2014 en de winst- en verliesrekening over 2014

ANBI STATUS
Per 1 januari 2014 is aan de Stichting de formele ANBI Status toegekend. Daarmee wordt de stichting erkend als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).
Klikt u hier voor een kopie (pdf bestand) van de formele toekenning van de ANBI Status

TERUG